10 ทักษะที่คนทำงานต้องมีภายในปี 2022

Last updated: 2020-12-25  |  73 จำนวนผู้เข้าชม  | 

10 ทักษะที่คนทำงานต้องมีภายในปี 2022

 

World Economic Forum (WEF) ได้เปิดเผยถึงเทรนด์โลกที่น่าจับตามองที่จะส่งผลต่อตลาดงานในอนาคต ได้แก่ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้ Big data และ Cloud ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในปี 2018 – 2022 โดยคาดว่าภายในปี 2022 สัดส่วนการทำงานร่วมกันของมนุษย์และเครื่องจักรหรือระบบอัลกอริทึม จะอยู่ที่มนุษย์ 58% เครื่องจักร 42% จากเทรนด์ดังกล่าวอนาคตของโลกการทำงานจึงต้องการคนทำงานที่มีทักษะชุดใหม่โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สำหรับประเทศไทยนั้น WEF ได้ทำการสำรวจและสรุป 10 ทักษะที่เป็นที่ต้องการของประเทศไทยไว้ดังนี้

 

10 ทักษะที่เป็นที่ต้องการของประเทศไทย


กลุ่มที่ 1: ทักษะการคิด

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Analytical thinking and innovation) 

ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และความสามารถในการคิดอย่างเป็นตรรกะเพื่อระบุหาสาเหตุของปัญหาต่างๆ รวมถึงความสามารถในการพลิกแพลงหรือคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาในการทำงาน


ทักษะความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม (Creativity, originality and initiative)

ความสามารถในการคิดไอเดียที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร และใช้งานได้จริง สามารถตอบโจทย์ของงานได้


ทักษะการสร้างไอเดีย ให้เหตุผล การแก้ไขปัญหา (Reasoning, problem-solving and ideation) 

ความสามารถในการค้นหาและผลิตไอเดียที่สมเหตุสมผลที่นำไปสู่การตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ


ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking and analysis) 

ความสามารถในการใช้ตรรกะและความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประเมินทางเลือก การคิดรอบด้านเพื่อหาข้อสรุปเพื่อและการตัดสินใจแก้ปัญหานั้น


ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex problem-solving) 

การนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการระบุปัญหา ประมวลผลข้อมูล และทางเลือกต่างๆ เพื่อหาหนทางแก้ปัญหาหรือพัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ทักษะการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)  

ทักษะในการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ความสามารถและความกระตือรือร้นที่จะการเรียนรู้สิ่งใหม่และเลือกสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

 

กลุ่มที่ 2: ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล

ทักษะการออกแบบเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม (Technology design and programming) 


ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม ออกแบบหรือปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้


ทักษะในการวิเคราะห์ระบบ (Systems analysis and evaluation) 

การเข้าใจการทํางานของระบบและการเปลี่ยนแปลงต่างของระบบ รวมถึงความสามารถในการพิจารณาและประเมินประโยชน์ และเลือกทางที่ดีที่สุด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้น

 

กลุ่มที่ 3: ทักษะด้านคน

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) 

ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมหรือระงับอารมณ์ของตนเองได้ มีความเห็นอกเห็นใจ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีทัศนคติที่ดีและงสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี


ทักษะการเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจ (Leadership and social influence) 

การมีภาวะผู้นำ และความสามารถในการนำทีม แบกความรับผิดชอบ ให้คำแนะนำและสั่งการผู้อื่นได้ ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างแรงบัลดาลใจและมอบพลังให้กับคนในทีมให้พร้อมที่จะมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานเพื่อองค์กร

ที่มา: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
         https://adecco.co.th/th/knowledge-center/detail/10-skills-thailand-2022

                             ที่มา :  https://www.youtube.com/watch?v=O21WWndZDrI

จำหน่าย น้ำยากันลื่น SURE MOVE แก้ปัญหา พื้นห้องน้ำลื่น ด้วยวิธีง่าย ๆ เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้องเคลือบเงาและกระเบื้องที่มีสีเข้ม 

ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM E303-93 (2013) (ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว)

ติดต่อเรา

GMAIL  :  sureformove@gmail.com
     
LINE      :   http://nav.cx/3IqrJ4O

Powered by MakeWebEasy.com