การสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวให้ครอบครัวมีความสุข

Last updated: Nov 30, 2019  |  87 จำนวนผู้เข้าชม  |  Articles

การสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวให้ครอบครัวมีความสุข

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวกันค่ะ ครอบครัวเป็นหน่วยทางอารมณ์และสังคม หากสมาชิกคนใดมีปัญหาทางอารมณ์ จะมีผลกระทบกับสมาชิกคนอื่นๆ และมีผลกระทบกับบรรยากาศในครอบครัวด้วยค่ะ ครอบครัวเป็นระบบของบุคลิก มีความเกี่ยวข้องกัน โดยแต่ละคนจะเป็นระบบย่อยที่มีความสำคัญกับครอบครัว เช่น หากสมาชิกคนใดมีอำนาจไม่ยืดหยุ่น จะส่งผลกับบุคลิกภาพ และปฏิสัมพันธ์ ของสมาชิกคนอื่นในครอบครัว นอกจากนี้ ครอบครัวยังเป็นระบบย่อยของชุมชน บทบาทของสมาชิกครอบครัวที่ปฏิบัติต่อกัน จะสามารถทำนายความเจริญก้าวหน้าหรือความล้าหลังของชุมชนและสังคมได้

หน้าที่ของครอบครัว

ครอบครัวจะมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย โดยจัดหาสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวมทั้งการดูแลสุขภาพเมื่อจำเป็น นอกจากนี้ยังรวมไปถีง การตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ โดยการให้ความรักความเอาใจใส่ให้แก่สมาชิกในครอบครัว ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้สมาชิกรู้สึกอบอุ่นใจ มั่นใจ มีคุณค่าในตนเอง มองโลกในแง่ดี มีบุคลิกภาพที่มั่นคง นอกจากนี้ ครอบครัวยังต้องมีการอบรมเลี้ยงดูสมาชิก ให้สามารถเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม และเป็นคนดีของสังคม สืบเชื้อสายหรือการผลิตสมาชิกใหม่เป็นผู้สืบสกุลให้แก่สังคม สร้างฐานะทางเศรษฐกิจและสถานภาพของสังคม โดยการเตรียมสมาชิกที่อยู่ในวัยอันสมควรให้ได้เข้าสังคม และสนับสนุนให้สมาชิกของครอบครัว มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของสังคม

ครอบครัวที่ดีควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ

1. สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันดี
2. มีความสัมพันธ์กับระบบอื่นๆในสังคม
3. สมาชิกร่วมกันเผชิญและแก้ไขปัญหา
4. มีความยึดหยุ่นในโครงสร้างของครอบครัว ทำหน้าที่ได้เหมาะสมทั้งภาวะปกติและคับขัน
5. มีความสนใจและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ปรับตัวต่อความเครียดได้

นอกจากนี้ สมาชิกยังควรแสดงบทบาทที่เสริมกันและกัน แสดงบทบาทที่สอดคล้องกับบรรทัดฐาน และความคาดหวังของสังคม มีบทบาทที่สอดคล้องกัน และสนองความต้องการของสมาชิก สุดท้าย สมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทได้ตามความจำเป็น ถ้าจะถามว่า เป้าหมายของการมีครอบครัวของแต่ละคนคืออะไร หลายคนคงจะกล่าวว่า ให้ครอบครัวมีความสุข มีความมั่นคง โดยเป้าหมายของครอบครัว คือ การส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวมีความรัก ความรับผิดชอบ โดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีสติในการดำเนินชีวิต และให้ทุกคนมีส่วนร่วม ร่วมมือร่วมใจ และเกิดความมั่นใจในตนเอง เข้าใจ “ครอบครัว” เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว

จากการศึกษาเกี่ยวกับความเข้มแข็งของครอบครัว สิ่งที่ทำให้ครอบครัวเข้มแข็งคือ "ความสัมพันธ์ในครอบครัว" ซึ่งได้แก่ คนในครอบครัวต้องเข้าใจกัน สามารถพูดคุยกันได้ รับฟัง และยอมรับความคิดเห็นของคนในครอบครัว มีความเป็นประชาธิปไตย สมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วยกันพร้อมหน้า มีเวลาให้แก่กันและกัน และนอกจากนี้ ครอบครัวควรจะมีความรัก ความอบอุ่น ห่วงใย เอาใจใส่ และมีความเอื้ออาทรต่อกัน

ความเข้าใจผิดเรื่องครอบครัว

1. คิดว่าครอบครัวเริ่มต้นจากการรักกัน พอใจก็มาอยู่ร่วมกัน ไม่พอใจเมื่อใดก็เลิกรากันไป ทุกคนต้องการมีที่พึ่งทั้งทางจิตใจและร่างกาย ต้องการความรัก ความอบอุ่น ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ มีอยู่ในครอบครัว คนที่ไม่เห็นคุณค่าของครอบครัว มักจะโดดเดี่ยว รู้สึกชีวิตล้มเหลว ไม่มีใครรักจริง หรือรักใครก็ไม่มีใครรักตอบ ชีวิตไม่มีความสุข
2. คิดว่าคนในครอบครัวคือคนกันเอง จะพูดจา ปฏิบัติต่อกันอย่างไรก็ได้ คนในครอบครัว คือ คนที่รัก เอื้ออาทรต่อเรา การพูดจา หรือปฏิบัติอย่างถนอมน้ำใจกัน จะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ลองคิดดูว่า ทำไมเราถนอมน้ำใจคนอื่นได้ แต่คนใกล้ตัว เรากลับไม่สนใจ
3. คิดว่าความสุขของครอบครัวอยู่ที่ความร่ำรวย คนทั่วไปมักคิดว่า ครอบครัวที่มีความสุข คือ ครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวย มีบ้านใหญ่โต มีรถยนต์ใช้ มีเงินทองใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย การมีฐานะร่ำรวย ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้น แต่ความสุขในครอบครัวซื้อไม่ได้ด้วยเงิน ความรักใคร่กลมเกลียวกัน การอยู่ร่วมกันด้วยความอบอุ่นใจ มีความเอื้อเฟื้อเจือจุน มีการพูดคุยหยอกล้อกัน ความรู้สึกเหล่านี้เป็นความสุขในครอบครัวซึ่งซื้อไม่ได้ด้วยเงิน
4. คิดว่าปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องที่คนอื่นไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้อง ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ครอบครัวควรแก้ไขกันเอง เพราะเป็นเรื่องที่ตกลงกันเองได้ ปัญหารุนแรง เช่น สามีภรรยาทะเลาะกัน อาจต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา แต่ถ้าแก้ไขเองไม่ได้ การขอคำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์เรื่องครอบครัว จะช่วยให้ยุติเรื่องราวลงได้ นับว่าเป็นประโยชน์กับครอบครัว อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ช่วยแก้ไขปัญหาครอบครัว ควรเป็นคนที่ครอบครัวให้ความเคารพนับถือ มีความหวังดีต่อครอบครัว เป็นคนที่ครอบครัวให้ความไว้วางใจ
5. คิดว่างานบ้านเป็นภาระของผู้หญิง งานบ้าน เป็นงานที่ทุกคนทำแล้วได้รับประโยชน์ เช่น ทำกับข้าว ทำความสะอาดบ้าน การแบ่งเบาช่วยเท่าที่จะทำได้ จะทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ครอบครัวที่ให้แม่บ้าน หรือคนใดคนหนึ่งรับภาระอยู่คนเดียว เท่ากับเอาเปรียบคนที่เรารัก ไม่น่าสงสัยเลยว่า ทำไมแม่บ้านบางคนจึงกลายเป็นคนขี้บ่น หงุดหงิด ทำให้บ้านไม่มีความสุข

จะทำอย่างไรให้ครอบครัวมีความสุข ครอบครัวที่มีความสุข คือ ครอบครัวที่ทุกคนพึงพอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ความสุขในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ เพราะครอบครัวที่มีความสุข สมาชิกครอบครัวอยากใช้ชีวิตร่วมกันในบ้าน เลิกงาน หรือเลิกเรียนก็อยากกลับบ้าน ไม่อยากไปหาความสุขที่อื่น ความสุขในบ้านจึงเป็นเกราะป้องกันปัญหาครอบครัวต่าง ๆ เช่น การนอกใจ หย่าร้าง ปัญหาลูกเกเร ติดสารเสพติด เป็นต้น

วิธีวัดว่าครอบครัวนั้นมีความสุขหรือไม่ อาจสังเกตได้จาก

1. เมื่ออยู่บ้าน รู้สึกอบอุ่นใจไหม
2. เมื่อต้องจากบ้านไป อยากกลับบ้านไหม
3. เมื่อคนใดคนหนึ่งในบ้านหายไป คนอื่นคิดถึงหรือไม่

สิ่งที่จะทำให้ครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีทำได้ โดย

1. ตระหนักถึง เป้าหมาย ของครอบครัว อยู่เสมอ คือ การส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวมีความรัก ความรับผิดชอบ โดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัว มีสุขภาพกายและใจดี มีสติในการดำเนินชีวิต และให้ทุกคนมีส่วนร่วม ร่วมมือร่วมใจ และเกิดความมั่นใจในตนเอง

2. มุ่ง “จ้องจับถูก” จะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีนั้น งอกงามมากขึ้น

ทั้งหมดที่ดิฉันพูดมา คือ การนำเสนอวิธีการเบื้องต้น ที่จะทำให้ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน แล้วต่อไป เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว ใน clip ถัดไปกันเลยค่ะ

ที่มา : https://iill.me/post@การสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวให้ครอบครัวมีความสุข-162

                                                       ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=9zYc3ZbMH7c

จำหน่าย น้ำยากันลื่น SURE MOVE แก้ปัญหา พื้นห้องน้ำลื่น ด้วยวิธีง่าย ๆ เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้องเคลือบเงาและกระเบื้องที่มีสีเข้ม 

ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM E303-93 (2013) (ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว) 

ติดต่อเรา 

GMAIL  :  sureformove@gmail.com

LINE    :  http://nav.cx/3IqrJ4O  

    

Powered by MakeWebEasy.com