อุบัติเหตุในบ้าน

Last updated: 2020-12-27  |  154 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อุบัติเหตุในบ้าน

 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ทำให้เกิดการบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต และเสียทรัพย์สิน บ้านของเราก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ เราจึงต้องปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยเมื่ออยู่ที่บ้านโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอย่างระมัดระวัง จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ เมื่อพบเห็นพื้นบ้านลื่นก็ควรเช็ดให้แห้ง ไม่เล่นยา¦่าแมลงหรือสารเคมีต่าง ๆ และใช้ของมีคมอย่างระมัดระวัง

 

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในบ้าน
        
        อุบัติเหตุภายในบ้าน อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ ดังนี้
              1.สาเหตุเกี่ยวกับบุคคล

              2. สาเหตุเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

         1. สาเหตุเกี่ยวกับบุคคล อุบัติเหตุภายในบ้าน เกิดจากบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่งอาจเกิดจากตนเอง หรือบุคคลอื่นก็ได้ สาเหตุเกี่ยวกับบุคคลจะเกี่ยวกับ สถานภาพทางร่างกาย สภาพทางจิตใจ พื้นฐานความรู้ของแต่ละบุคคล และการกระทำของบุคคล
              1.1 สภาพร่างกาย ได้แก่ ความผิดปกติ หรือความบกพร่องทางร่างกาย การเกิดโรคภัยไขเจ็บต่างๆ เช่น ความผิดปกติของแขนขา การเป็นไข้ หูหนวก ตาบอด ความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า หรือเสื่อมสมรรถภาพของร่างกาย การเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคลมชัก เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
              1.2 สภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความกลัวกลุ่มใจ อารมณ์โกรธ หรือการมีอารมณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้บุคคลขาดความรอบคอบ มีอาการลุกลน รีบร้อน ไม่ระมัดระวังตัวในการป้องกันอุบัติเหตุ           
             1.3 พื้นฐานความรู้ ได้แก่ การไม่มีพื้นฐานความร ู้หรือประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ การขาดความรู้ หรือไม่เอาใจใส่ในการศึกษาหาความรู้ และการไม่ศึกษาคำแนะนำต่างๆ ก่อนการใช้สารเคมี เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เสมอ
             1.4 การกระทำของบุคคล ได้แก่ การกระทำที่ไม่ปลอดภัยของบุคคล เช่น ความประมาทเลินเล่อ ความรีบเร่ง การดื่มสุรา การกินยาแก้ง่วง 
         2. สาเหตุเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน ได้แก่ ตัวบ้าน บริเวณบ้าน และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน
             2.1 ตัวบ้าน ได้แก่ การออกแบบบ้าน การก่อสร้าง และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ที่ไม่เป็นไปตามเทศบัญญัติการก่อสร้างอาคารที่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ และหลักสุขาภิบาล จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
             2.2 บริเวณบ้าน ได้แก่ สนามหญ้า รั้วบ้าน ทางเดินที่สกปรกกรุงรัง หญ้าขึ้นรกอาจเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้าย บริเวณบ้านที่เป็นหลุมเป็นบ่อ มีเศษวัสดุ เศษแก้ว เศษกระเบื้อง ท่อระบายน้ำที่ไม่มีฝาปิดมิดชิด  ย่อมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
             2.3 อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่นมีด เครื่องบด เครื่องเป่าผม เครื่องซักผ้า หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ชำรุดหากนำมาใช้ หรืออุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไม่รู้จักวิธีใช้  หรือไม่ปฏิบัติตาม   คำแนะนำในการใช้ที่ถูกต้อง ก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เสมอ
      อุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบ้านย่อมทำให้ร่างกายได้รับอันตราย เกิดการบาดเจ็บพิการ หรือเสียชีวิตได้ ซึ่งผลของอุบัติเหตุ นอกจากจะเป็นอันตรายต่อรางกายและจิตใจแล้วยังก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินอีกด้วย

       วิธีป้องกัน

          การป้องกันอุบัติเหตุในบ้านหรือที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นตึกแถว แฟลต อาคารชุดต่างๆ สิ่งสำคัญก็คือ การที่ทุกคนตระหนักถึงอันตราย ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และมีความปรารถนาความเต็มใจ ในการที่จะป้องกัน หรือความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยลง ซึ่งวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน อาจกระทำได้ดังต่อไปนี้
         1. การป้องกันในด้านบุคคล
         2. การป้องกันในด้านสิ่งแวดล้อม

 การป้องกันในด้านบุคคล  การป้องกันอุบัติเหตุในด้านบุคคล สามารถกระทำได้ดังนี้

     1. การศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับอันตราย สาเหตุ และการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน
     2. การรักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ หากสภาพร่างกายบกพร่องก็ควรรีบแก้ไข เช่น สายตาสั้น หูพิการ เป็นต้น
     3. การทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ หากเจ็บป่วยหรือไม่สบายใจ ควรหยุดพักไม่ควรทำกิจกรรมใด ๆ  ภายในบ้าน
     4. การระมัดระวังในการทำงาน มีสติ และทำงานด้วยความตั้งใจ จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้
     5. การฝึกอบรม หรือให้ความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในบ้าน ได้แก่สมาชิกทุกคนในบ้าน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ

 การป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม  การป้องกันอุบัติเหตุในบ้านในด้านสิ่งแวดล้อม สามารถกระทำได้ดังนี้
ี้
     1. การออกแบบบ้าน เครื่องใช้ภายในบ้าน และการก่อสร้าง ควรคำนึงถึงความปลอดภัย เป็นหลักสำคัญ บ้านไม่ควรสร้างติดถนนใหญ่ ประตูทางเข้าไม่ควรมีมุมอับ หรือมีต้นไม้ใหญ่ใกล้ตัวอาคาร ควรออกแบบบ้านให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ การก่อสร้างจะต้องถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งใช้วัสดุก่อสร้างที่มีความแข็งแรง คงทน สวยงาม และไม่เป็นเชื้อเพลิงได้ง่าย
     2. การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบบ้านที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้าน กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้อยู่อาศัยในบ้าน กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน เพื่อความปลอกภัย ฯลฯ ทั้งนี้จะต้องให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามกำหมายอย่างเคร่งครัด และมีบทลงโทษเมื่อกระทำผิดกฎหมายด้วย
     3. การจัดวางสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แยกเป็นหมวดหมู่ และแยกเป็นสัดส่วน โดยเฉพาะสารพิษ สารเคมีหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่แหลมคมเป็นอันตราย ควรให้พ้นมือเด็ก
     4. การดูแลบำรุงรักษาบ้าน บริเวณบ้านและสนามหญ้าให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ไม่สกปกรกรุงรัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและที่อยู่อาศัยของสัตว์ และไม่เป็นหลุมบ่อ
     5. การสำรวจความปลอดภัยที่บ้าน ควรจัดทำแบบสำรวจความปลอดภัยที่บ้าน เพื่อเป็นการตรวจ สภาพแวดล้อมภายในบ้าน บริเวณบ้าน ห้องต่างๆ และเครื่องมือเครื่องใช ้หากพบว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือมีการชำรุดทรุดโทรม ก็จะได้แก้ไขหรือซ่อมแซม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ที่มา : https://sites.google.com/site/khwamplxdphaynichiwit/home/bth-thi-1/xubatihetu-ni-ban 

                                                     ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=bi6VYRXXa1c

จำหน่าย น้ำยากันลื่น SURE MOVE แก้ปัญหา พื้นห้องน้ำลื่น ด้วยวิธีง่าย ๆ เหมาะสำหรับใช้กับพื้นกระเบื้องเซรามิคทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้องเคลือบเงาและกระเบื้องที่มีสีเข้ม 

ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน : ASTM E303-93 (2013) (ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว) 

ติดต่อเรา 

GMAIL  :  sureformove@gmail.com

LINE    :  http://nav.cx/3IqrJ4O 

     

Powered by MakeWebEasy.com